telefon Telefon : 022-773-39-79

mail E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

Stypendium Szkolne- Socjalne

Wniosek do pobrania

Uczniowie mieszkający na terenie Gminy Wiązowna mogą ubiegać się o pomoc materialną w formie stypendiów szkolnych przyznawanych przez Wójta Gminy.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania,     a także, gdy rodzina jest niepełna. Za trudną sytuację materialną uważa się sytuację, gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – obecnie jest to kwota 514,00 zł netto. Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie gminy:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 •  wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiającym dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 •  słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenia pomocy materialnej nie przysługują dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne, ani dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole.

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan, w tym wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności:

            a) zakupu podręczników, słowników, encyklopedii, atlasów, lektur szkolnych, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych;

            b) zakupu artykułów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę;

            c) opłat za udział w zajęciach edukacyjnych, rozwojowych, językowych, sportowych lub w innych zajęciach organizowanych przez szkołę;

            d) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjazdach do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych.

2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnzjalnych oraz słuchaczom także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internat lub bursę oraz za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem.

3. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1 i 2, nie jest możliwe lub nie jest celowe.

            Stypendium szkolne będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, jako częściowa lub całkowita refundacja poniesionych wydatków, po przedstawieniu oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem rachunków, faktur lub innych dokumentów potwierdzających dokonanie zakupu lub wniesienie opłat.  

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:

 1. rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia,
 2. dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, do których uczęszcza uczeń.

Stypendium szkolne może być przyznane także z urzędu.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym został złożony wniosek, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, a w szczególności:

 1. zaświadczenie o zarobkach netto,
 2. zaświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy,
 3. decyzję lub zaświadczenie o przyznanych dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych,
 4. zaświadczenie o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,
 5. zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach z pracy dorywczej,
 6. zaświadczenie lub decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy.

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Wiązowna w terminie do 15 września 2017 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2017 r.

Wszystkie pytania proszę kierować do p. Edyty Czajka  Oświata Gminna tel. 22 512 58 72