telefon Telefon : 022-773-39-79

mail E-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl

Klauzula informacyjna dla rodziców uczniów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) informujemy, że:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie, ul. Szkolna 11, 05-077 Warszawa, reprezentowana przez Dyrektora.

Ze szkołą można kontaktować się telefonicznie pod numerem 22 773 39 79 lub 501173927, pisemnie na adres siedziby administratora lub pocztą elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować, pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez szkołę Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Cele i podstawa przetwarzania

Celem zbierania i przetwarzania danych jest realizacja zadań statutowych szkoły wynikających z uregulowań prawnych.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka jest Art.6 ust. 1 lit. c RODO, Ustawa – Prawo Oświatowe z dn.14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2018r. poz. 996 z późn. zm.), Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646 z późn. zm.).

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez cały proces edukacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji zadań statutowych szkoły.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celach innych niż ustawowe jest dobrowolne i odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.