Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW UCZNIÓW

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) informujemy, że:

 

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcieul. Szkolna 11, 05-077 Warszawa, reprezentowana przez Dyrektora.

Ze szkołą można kontaktować się telefonicznie pod numerem 22 773 39 79 lub 501173927, pisemnie na adres siedziby administratora lub pocztą elektroniczną pod adresem sekretariat@szkola-zakret.pl .

 

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować, pod adresem poczty elektronicznej iod.oswiata@wiazowna.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez szkołę Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

 

Cele i podstawa przetwarzania

Celem zbierania i przetwarzania danych jest realizacja zadań statutowych szkoły wynikających z uregulowań prawnych.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka jest Art.6 ust. 1 lit. c RODO, Ustawa – Prawo Oświatowe z dn.14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2018r. poz. 996 z późn. zm.), Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646 z późn. zm.).

 

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez cały proces edukacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO.

 

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji zadań statutowych szkoły.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celach innych niż ustawowe jest dobrowolne i odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.


 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA NAUCZYCIELI  I PRACOWNIKÓW

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) (dalej: RODO)  informujemy, że:

 

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. C.K. Norwida w Zakręcie, Zakręt, ul. Szkolna 11, 05-077 Warszawa  reprezentowana przez Dyrektora.

Ze szkołą można kontaktować się telefonicznie pod numerem tel. 22 7733979, pisemnie na adres siedziby administratora lub pocztą elektroniczną pod adresem:  sekretariat@szkola-zakret.pl .

 

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora Pana/Pani danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem można kontaktować się z Inspektorem danych osobowych pod adresem email: iod.oswiata@wiazowna.pl lub listownie na adres korespondencyjny administratora.

 

Cele i podstawa przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem
 umowy oraz realizacją praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa, w szczególności:

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO, ustawa Kodeks Pracy, ustawa Karta Nauczyciela, ustawa Prawo oświatowe, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
 • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

 

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora, podmiotom zewnętrznym działającym w imieniu administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania.

 

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia jak również w okresie obowiązkowego przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami archiwalnymi.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa do usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania danych mogą być egzekwowane tylko w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody i nie dotyczą przetwarzania danych w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

 

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych określonych w ustawach jest obowiązkowe a w pozostałych zakresach dobrowolne. W przypadku nie podania danych obowiązkowych, nie będzie możliwe nawiązanie stosunku pracy.

 

Zautomatyzowane przetwarzanie w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Data dodania: 2021-04-16 11:32:58
Data edycji: 2021-04-16 12:54:01
Ilość wyświetleń: 739

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

„(…) kto inny ma laur i nadzieję,
Ja – jeden zaszczyt: być człekiem."

Cyprian Kamil Norwid
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej