Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW UCZNIÓW

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) informujemy, że:

 

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcieul. Szkolna 11, 05-077 Warszawa, reprezentowana przez Dyrektora.

Ze szkołą można kontaktować się telefonicznie pod numerem 22 773 39 79 lub 501173927, pisemnie na adres siedziby administratora lub pocztą elektroniczną pod adresem spzakret@wiazowna.pl  .

 

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować, pod adresem poczty elektronicznej iod@wiazowna.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez szkołę Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

 

Cele i podstawa przetwarzania

Celem zbierania i przetwarzania danych jest realizacja zadań statutowych szkoły wynikających z uregulowań prawnych.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka jest Art.6 ust. 1 lit. c RODO, Ustawa – Prawo Oświatowe z dn.14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2018r. poz. 996 z późn. zm.), Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646 z późn. zm.).

 

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez cały proces edukacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO.

 

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji zadań statutowych szkoły.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celach innych niż ustawowe jest dobrowolne i odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.


 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA NAUCZYCIELI  I PRACOWNIKÓW

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) (dalej: RODO)  informujemy, że:

 

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. C.K. Norwida w Zakręcie, Zakręt, ul. Szkolna 11, 05-077 Warszawa  reprezentowana przez Dyrektora.

Ze szkołą można kontaktować się telefonicznie pod numerem tel. 22 7733979, pisemnie na adres siedziby administratora lub pocztą elektroniczną pod adresemspzakret@wiazowna.pl .

 

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora Pana/Pani danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem można kontaktować się z Inspektorem danych osobowych pod adresem email: iod@wiazowna.pl lub listownie na adres korespondencyjny administratora.

 

Cele i podstawa przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem
 umowy oraz realizacją praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa, w szczególności:

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO, ustawa Kodeks Pracy, ustawa Karta Nauczyciela, ustawa Prawo oświatowe, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
 • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

 

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora, podmiotom zewnętrznym działającym w imieniu administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania.

 

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia jak również w okresie obowiązkowego przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami archiwalnymi.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa do usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania danych mogą być egzekwowane tylko w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody i nie dotyczą przetwarzania danych w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

 

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych określonych w ustawach jest obowiązkowe a w pozostałych zakresach dobrowolne. W przypadku nie podania danych obowiązkowych, nie będzie możliwe nawiązanie stosunku pracy.

 

Zautomatyzowane przetwarzanie w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Data dodania: 2021-04-16 11:32:58
Data edycji: 2024-06-06 12:11:51
Ilość wyświetleń: 1031

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

„(…) kto inny ma laur i nadzieję,
Ja – jeden zaszczyt: być człekiem."

Cyprian Kamil Norwid
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej