Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników

Regulamin wypożyczania i użytkowania bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Zakręcie

 

(Szczegółowe zasady korzystania przez uczniów z podręczników lub innych materiałów edukacyjnych)

 1. Regulamin stanowi załącznik do Regulaminu korzystania ze zbiorów biblioteki Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Zakręcie.
 2. Podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz materiały edukacyjne zakupione z dotacji celowej stanowią własność szkoły.
 3. Podręczniki są ewidencjonowane w Inwentarzu Podręczników biblioteki szkolnej
  ( oznaczone symbolem P).
 4. Podręczniki powinny być użytkowane przez uczniów przez okres minimum 3 lat, a materiały ćwiczeniowe zostaną przekazane do użytkowania bez konieczności zwrotu.
 5. Podręczniki zostają przekazane uczniom do użytkowania przez wychowawcę,
  na podstawie wypożyczenia zbiorczego przygotowanego przez bibliotekę szkolną. Każdy podręcznik posiada numer inwentarzowy, który zostanie przypisany
  do konkretnego ucznia.
 6. Wypożyczenie podręczników nastąpi po uprzednim dostarczeniu przez rodziców podpisanego oświadczenia o ponoszeniu odpowiedzialności materialnej
  za udostępnione podręczniki
   do wychowawcy klasy (załącznik nr 1)
 7. Podręczniki wypożyczane są na okres maksymalnie 10 miesięcy, termin zwrotu mija 15 czerwca danego roku szkolnego. Zwrot podręcznika warunkuje uzyskanie wpisu
  na karcie obiegowej, świadczącej o rozliczeniu się ucznia z biblioteką szkolną
  oraz możliwość wypożyczenia przez ucznia kompletu podręczników w następnym roku szkolnym.
 8. Podręcznik należy szanować jako dobro wspólne. Wypożyczający jest zobowiązany do użytkowania podręcznika w okładceW podręczniku nie wolno niczego pisać, zaznaczać, wycinać, wyrywać stron. W przypadku zniszczenia podręcznika
  i nie wywiązania się z postanowień powyższego regulaminu uczeń może uzyskać obniżoną ocenę z zachowania.
 9. Rodzic/prawny opiekun odpowiada materialnie za zniszczenie lub zagubienie podręcznika przez dziecko i jeśli to nastąpi, zgodnie z procedurą określoną przez dyrektora szkoły, będzie zobligowany do jego odkupienia, w tym samym wydaniu, najpóźniej do dnia wyznaczonego na zwrot podręczników do biblioteki szkolnej w danym roku szkolnym.
 10. Każde uszkodzenie podręcznika należy zgłosić do wychowawcy klasy lub nauczyciela bibliotekarza.
 11. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw uszkodzeń książek lub ewentualnej wymiany okładki.
 12. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz
  z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością odkupienia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
 13. W przypadku zmiany szkoły, rodzic/prawny opiekun zobowiązany
  jest do powiadomienia wychowawcy klasy lub nauczyciela bibliotekarza i zwrotu kompletu podręczników.
 14. W przypadku zniszczenia lub zagubienia materiałów ćwiczeniowych, rodzic/opiekun prawny zobowiązany będzie we własnym zakresie je zakupić .
 15. Rodzic/opiekun prawny podpisuje oświadczenie, że zapoznał się z Regulaminem wypożyczania i użytkowania bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych
  i ćwiczeniowych, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego regulaminu.
 16. Organem uprawnionym do zmiany i interpretacji postanowień regulaminu
  jest dyrektor szkoły. Decyzje w kwestiach z zakresu wypożyczania podręczników
  lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje dyrektor szkoły. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 września 2017 r.

 

Podstawa Prawna:

Ustawa z dn.30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2014 r. poz. 811.

 

Załącznik nr 1do Regulaminu wypożyczania i użytkowania bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych  dla uczniów Szkoły Podstawowej
im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie

 

Oświadczenie

Przyjmuję do wiadomości postanowienia powyższego regulaminu. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność finansową za wypożyczone przez moje dziecko podręczniki i materiały edukacyjne, będące własnością biblioteki Szkoły Podstawowej im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku niezwrócenia wypożyczonych podręczników bądź ich zniszczenia szkoła może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

 

Podstawa Prawna: Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014 r. poz. 811.

L.p

Imię i nazwisko ucznia klasa

Podpis rodzica/prawnego opiekuna

     
     

 

Oświadczenie

Przyjmuję do wiadomości postanowienia powyższego regulaminu. Biorę na siebie odpowiedzialność za wypożyczone przez mnie podręczniki i materiały edukacyjne, będące własnością biblioteki Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Zakręcie. Zobowiązuję się
do użytkowania podręcznika w okładce oraz szanowania jako wspólnego dobra.

 

Podstawa Prawna: Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014 r. poz. 811.

L.p

Nazwisko i imię ucznia

Podpis ucznia

     
     
Data dodania: 2021-04-16 12:50:02
Ilość wyświetleń: 91

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

„(…) kto inny ma laur i nadzieję,
Ja – jeden zaszczyt: być człekiem."

Cyprian Kamil Norwid
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej